Seniori

Seniori (250)

Členovia ZO JDS v Revúckej Lehote oslavovali  "STRIEBORNÉ" výročie

Členovia ZO JDS v Revúckej Lehote oslavovali svoje 25. výročie založenia. 7. februára 2024 hrali v obecnom rozhlase pozdravnú reláciu, ktorá patrila ZO JDS v našej obci, keď si na slávnostnom stretnutí pripomenuli 25 rokov od jej založenia. V sále KD sa zišli jej terajší členovia, aby pospomínali a oslávili túto veľkolepú údalosť.

Mgr. M. Mladšia, terajšia predsedkyňa, privítala prítomných seniorov, osobitne hostí, a to Mgr. Z. Nosáľovú, prednostku OÚ Revúca, Ing. M. Brdárskeho, predsedu OO JDS Revúca, E. Igriciovú, tajomníčku OO JDS Revúca,  L. Benediktyovú, starostku obce a R. Hrivnáka, zástupcu starostky obce.

Spolupatričnosť k Vianociam každoročne preukazujú aj seniori z Revúckej Lehoty

Vianočná atmosféra v Revúckej Lehote, v obci na strednom Gemeri sa začala už v sobotu 9.12.2023, keď sa rozsvietil vianočný stromček ako i celá vianočná dekorácia a prítomní si pochutnali na výbornej kapustnici i sladkostiach, posedeli pri vianočnom punči a pobavili sa pri vystupení súboru z Revúčky.

Spolupatričnosť, ktorá patrí k Vianociam, však každý rok preukazujú aj seniori zo ZO JDS, ktorí sa každoročne stretávaju pri vianočnom stromčeku, aby pospomínali na svoje Vianoce z detstva, podebatovali a prežili jedno krásne popoludnie. Bolo tomu tak aj t. r., a to v utorok popoludní 12.12. vo veľkej sále Kultúrneho domu.

Prichádzajucich vítali  vianočné melódie, vyzdobená sála, rozsvietený  stromček, bohaté občerstvenia i balíčky. Po slávnostnom príhovore predsedníčky ZO a pozdravení pani starostky si všetci spoločne zaspievali najkrajšiu vianočnú piesen, Tichá noc.

Ako ten čas rýchlo letí, už dávno nie sme malé deti – v Mesiaci úcty k starším to zaznelo aj v Rožňavskom Bystrom

Dňa 27. októbra 2023 sa v našej obci Rožňavské Bystré uskutočnila akcia "Mesiac úcty k starším", ktorú organizoval Obecný úrad v spolupráci so ZO JDS v Rožňavskom Bystrom. Zúčastnilo sa jej 80 dôchodcov z obce. Bolo pre nich pripravené posilnenie tela aj ducha, t. j. slávnostná večera, ktorú pripravili kuchárky školskej jedálne a motlitba pána farára Mgr. Petra Hlavatého, ktorý v obci pôsobí. Dôchodcom sa prihovoril aj predseda  ZO JDS v obci pán František Gelda. Okrem iného pripomenul, že ZO JDS bola založená v obci 10.12.2012, teda pred 11 rokmi a žiaľ, veľa zakladajúcich členov už nie je medzi nami. Toho času má ZO JDS 50 členov a je stále aktívna. 

Program pripravili deti z MŠ pod patronátom pani riaditeľky Bc. Ildikó Barbierikovej a pani učiteľky Gabiky Gallovej. Seniori ich odmenili potleskom a so slzami radosti. 

Malých vystriedala FSk Bystränky pod vedením Mgr. Dominiky Ďurskej, DiS art. a Tatiany Tomkovej.

Priateľské stretnutie seniorov Revúckej Lehoty venované Mesiacu úcty k starším

Slniečko akoby vedelo, že v stredu popoludní, 18.októbra  2023 majú seniori ZO JDS v Revúckej Lehote priateľské stretnutie vo veľkej sále KD. Po predchádzajúcich pochmúrnych dňoch vyšlo spoza mrakov, a tak spríjemnilo celkovú atmosféru tohto dňa.

V úvode si spomenuli na tých, ktorí naše rady v posledných mesiacoch opustili. Slávnostný príhovor mala Margita Mladšia, predsedníčka základnej organizácie JDS. K prítomným sa prihovorila aj pani Lucia Benediktyová, starostka obce, ktorá okrem pozdravenia informovala aj o tom, čo sa v obci v poslednom období urobilo a čo sa plánuje v najbližšom čase urobiť. Nechýbalo ani pozdravenie jubilantov, ktoré je v organizácii peknou tradíciou, a potom si spoločne zaspievali piesne podľa ich želania. Veľmi milé bolo pozdravenie detí a žiakov, ktorí svojím vystúpením prispeli k slávnostnej atmosfére tohto popoludnia, za čo im ďakujeme. 

Bowling prilákal na okresnú súťaž aj revúckolehotských seniorov

Seniori obce Revúcka Lehota opäť reprezentovali svoju obec. Napísala nám o tejto peknej skutočnosti pani I. Pavláková a s textom poslala i fotografie pani Nemogovej. V informácii sa uvádza, že v Revúcej sa 27. októbra 2023 uskutočnila okresná súťaž v bowlingu. Do súťaže sa prihlásilo 12 dvojčlenných družstiev mužov a 12 dvojčlenných družstiev  žien. Zakladnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku Revúcka Lehota reprezentovali 3 dvojčlenné družstvá: 1. družstvo nastúpilo v zložení Oliver Žiak, Ing. Dušan Stanko, 2. družstvo tvorili: Mgr. Elena Belicová, Ing. Iveta Pavláková a 3. družstvo hralo v tejto zostave: Anna Nemogová, Alena Stanková.

Súťaž pre revúckolehotských seniorov skončila úspešne, keď tretie miesto v okresnej súťaži získala ich dvojica – Mg. Elena Belicová a Ing. Iveta Pavláková.

Ďakujeme za reprezentáciu.

Seniorov Čiernej Lehoty pozdravil v Mesiaci úcty k starším aj predseda KSK pán Rastislav Trnka

Na spoločné posedenie v rámci mesiaca október, ktorý je Mesiacom úcty k starším, pozvala starostka obce Ing. Iveta Potočná a poslanci Obecného zastupiteľstva v Čiernej Lehote do sály Kultúrneho domu seniorov a členov ZO JDS v Čiernej Lehote.

V úvode stretnutia všetkých privítala a programom sprevádzala predsedníčka ZO JDS V Čiernej Lehote i Klubu dôchodcov v Čiernej Lehote pani Mária Jakobejová. Po jej úvodných slovách sa predstavili so svojím programom žiaci MŠ z Čiernej Lehoty v sprievode so svojimi pani učiteľkami. Deti boli veľmi milé, s krásnym programom, v ktorom pozdravili svojich starých rodičov a v závere im odovzdali ručne vyrobené darčeky.

Po ich vystúpení sa prítomným a hosťom prihovorila starostka obce Ing. Iveta Potočná. Pri tomto spoločnom posedení boli pozdravení aj oslávenci, ktorí si v tomto roku pripomínajú 65, 70, 75, 80, 85, 90 rokov. Boli im odovzdané darčeky od obce a všetci urobili zápis do pamätnej knihy. Všetkým gratulujeme.

Banícke múzeum pripravilo poznávací zájazd po Gotickej ceste pre seniorov

Ani Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, nezabúda na starších ľudí a v partnerstve s občianskym združením Gotická cesta pre nich pripravilo obľúbený poznávací zájazd po Gotickej ceste. 

Počas celého novembra budú mať možnosť spoznávať štyri kostoly štítnického okruhu Gotickej cesty Gemera. Prehliadnu si kostol reformovanej cirkvi v Plešivci a následne aj evanjelické kostoly v Koceľovciach, Štítniku a Ochtinej. Súčasťou zájazdu bude aj výroba vlastných pamätných magnetiek s výjavmi gotických nástenných malieb navštívených kostolov.

Podujatie sa koná pri príležitosti Roku nástennej maľby v Banskobystrickom a Košickom kraji. Rok nástennej maľby 2023 bol vyhlásený pri príležitosti získania Značky Európske dedičstvo. Túto značku získalo ako súhrnná lokalita 12 kostolov v regióne Gemer a Malohont. Získanie Značky Európske dedičstvo nás zároveň zaväzuje k šíreniu informácií o tom, čo táto značka vlastne znamená, aké hodnoty reprezentuje.

Betliarski dôchodcovia žijú zaujímavým a pútavým životom

Betliar  patrí  k najnavštevovanejším obciam v rámci Slovenska, vďaka národnej kultúrnej pamiatke, kaštieľu Andrášiovcov, okolo ktorého sa rozprestiera  park so vzácnymi druhmi stromov. Život v našej obci je veľmi aktívny a rôznorodý, na ktorom má podiel najmä pani starostka Ing. Helena Kúkelová. Zo spoločenských organizácii dosahujú pekné výsledky športový klub, hasičský zbor, počtom členov a aktivitou aj Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska. 

sobota, 23 september 2023 10:38

Seniori z "Lehvatky" na opekačke na Hrádku

Napísal(a)
Seniori z "Lehvatky" na opekačke na Hrádku

Dňa 19. júla 2023 za krásneho slnečného počasia sa časť členov ZO JDS z Revúckej Lehoty vybralo autami na opekačku na Hrádok. Spojili tak pekné s užitočným, aby poznali aj túto časť nášho neďalekého okolia a trošku zrelaxovali po prácach vo svojich záhradkách.

Tí zdatnejší prešli aj Náučný chodník Hrádok, ktorého trasa dlhá 3,7 km ponúka nenáročnú pešiu turistiku a na jeho 12 zastávkach si mohli prečítať zaujímavé informácie, týkajúce sa blízkeho okolia. Dalšia skupinka relaxovala v bazéne, no a niektorí pripravovali zatiaľ oheň na opekačku.

Vedúci prevádzky hotela Hrádok, p. Július Piater, nám pripravil ohnisko a ochotne umožnil aj využiť priestor na posedenie v altánku.

"... náš výlet sa vydaril" konštatovali spokojní účastníci.

XXII. turistický zraz seniorov revúckeho okresu bol v Muráni

Tento rok sa XXII. turistický zraz seniorov revúckeho okresu uskutočnil až 14. septembra, nakoľko v tradičné prvé júlové dni, kedy bývali predchádzajuce ročníky, boli neskutočné teploty. I keď leto trvalo stále, práve v tento deň sa obloha zatiahla mrakmi a veru spŕchlo po dlhom čase aj niekoľko kvapiek. No seniorov to vôbec neodradilo. Zo ZO JDS Revúcka Lehota sa do Muráňa vybralo 13, kde ich už čakalo celkom takmer 190 účastníkov.

Hostiteľom bola ZO JDS Muráň, ktorá sa pripravila naozaj dobre. Pre tento deň bola možnosť výberu z troch ponúk.

Najnáročnejšia trasa viedla do doliny Hrdzavé, ktorou sprevádzal Ing. Frandel. Odborný výklad, osobitné občerstvenie a dobrá nálada po celej trase vôbec neuberala seniorom z energie, naopak, boli stále plní elánu.

Strana 1 z 18